Vinyl Steakhouse

Vinyl Steakhouse
35 W 19th st
New York, NY 10011
United States